Litt om kommuneplaner & reguleringsplaner

Av: Toril Teigar Jacobsen, Elgåsen
Gjeldende plan for vårt område er Kommuneplan for Ringsaker 2014 – 2025, som ble påbegynt i 2011 og vedtatt i 2014. I planen er det ingen endringer for vårt område, men det var i denne planen at utbygging i Lunkelia og fortetting i Kroksjølia ble vedtatt. Samtidig ble også fortetting i Ljøsheim/Grunnåsen-området tatt inn i planen. 
Etter at reguleringsformål for et område er forankret i kommuneplanen kan grunneier utarbeide forslag til reguleringsplan, slik Pihl har gjort i de to første tilfellene. Reguleringsplaner er detaljerte planer for et område, mens kommuneplanen bare angir avgrensning og vedtatt utbyggingstetthet, evt. høyder. I tillegg kommer reguleringsbestemmelser, som utarbeides på begge nivåer. Reguleringsplanen gjelder til den eventuelt blir trukket ut ved en seinere kommuneplanrevisjon, men når en reguleringsplan først er vedtatt blir den som regel satt ut i livet nokså raskt slik at utbygging kan komme i gang. 
 
Kommuneplanen skal revideres hvert fjerde år men det er ikke nødvendigvis store endringer hver gang. Det ble bare gjort mindre endringer i 2015, ( 4 år etter oppstart 2011, men altså like etter at planen var endelig vedtatt.) Neste revisjon skal etter dette påbegynnes i 2019. Det er selvsagt en reell mulighet for at Pihl vil fremme forslag på nytt om fortetting i vårt område ved neste revisjon, eller andre tiltak som de har ønske om. De fremmet jo forslag om fortetting som ville gitt mer enn dobbelt så mange hytter på Elgåsen og Kuåsen forrige gang, men dette ble ikke tatt til følge. 
Det er ingen fare for at nye planer for vårt området skal gå Velet hus forbi. Velforeninger er automatisk høringsinstans og får varsel når planarbeid som berører deres interesseområde legges ut til offentlig ettersyn, men deretter er det vel´ets eget ansvar å sørge for å gi tilbakemelding innen den angitte fristen. Forrige gang EAK fikk varsel var ved offentlig ettersyn av kommuneplanen. 
Siden det ikke er fremmet reguleringsplaner i vårt område etter at kommuneplanen ble vedtatt har det nok ikke kommet nye varsler til EAK. Reguleringsplanen for Kroksjølia ble varslet til Sjusjøen Vel, men kanskje også til EAK? Jeg synes det ville vært relevant om EAK som nærområde hadde fått varsel om dette. 
 
Her er gangen i planarbeid og høringer, samme prosedyre for kommuneplan og reguleringsplaner :   
  1. Varsel om oppstart planarbeid kunngjøres i minst én relevant avis. 
  2. Det utarbeides planprogram for arbeidet, og planprogrammet legges ut til offentlig ettersyn
  3. Etter bearbeiding for mottatte innspill vedtas planprogrammet av kommunestyret. 
  4. Det utarbeides planforslag med planbeskrivelse, kart over planområdet og reguleringsbestemmelser til planen, som legges ut til offentlig ettersyn
  5. Planforslaget bearbeides og legges fram til politisk behandling, først i Planutvalget. Hvis planforslaget vedtas der sendes det til behandling i kommunestyret.
  6. Kommunestyret kan vedta planen slik den er framlagt, eller gjøre endringer ved votering over enkelte deler av planen. Lunkelia ble for eksempel vedtatt i kommunestyret med én stemmes overvekt, og var mao. nær ved å bli fjernet fra kommuneplanen. 
Det er viktig å følge med på planprosesser og sørge for å ha en stemme i saker som berører medlemmene. Det er også viktig å huske på at en offentlig høring er åpen for alle, slik at man har rett til å gi innspill til alle planprosesser man har interesser i, og håpe på at det blir tatt til følge. 
For EAK kan det være aktuelt å følge med på planprosesser på Lillehammers side av felles grense. 
Innsigelse til en plan er en alvorlig motforestilling som bare kommuner og statlige organer kan benytte seg av, slik Lillehammer kommune har gjort i Lunkelia-saken. Dersom partene ikke blir enige skal saken avgjøres av departementet. 
 
Det er et mål for kommuner å lage planer og bestemmelser som er så entydige at de er enkle å styre etter, ikke minst for å unngå at det hele tida melder seg behov for dispensasjoner. 
Noen dispensasjoner er av underordnet betydning for helheten, mens overdreven bruk av dispensasjoner vanner ut effekten av gjeldende plan, skaper presedens og gir grunnlag for uro. 

Debattinnlegg

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *